ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Μενού

Εκδηλώσεις

ΔΕΝ διεξάγουμε εράνους!

Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'ergpanel_ergpanel.newe.dte' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT