ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Μενού

Τα νέα μας

ΔΕΝ διεξάγουμε εράνους!

Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'ergpanel_ergpanel.news.dte' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT