ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Μενού

Τα νέα μας

29/08/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
                
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  
                    
& ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»


Ταχ. Δ/νση: Κύπρου & Αρχ. Δαμασκηνού,                      
 
Μεσολόγγι, 30200                                    

Πληροφορίες: κα Ιουλία Λάκκα
Τηλ: 2631025130
Email: erg-1@otenet.gr
    

Το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής & Αποκαταστάσεως
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»                                               

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


1) την πρόσληψη ενός (1) εργοθεραπευτή ΤΕ πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.
2) την πρόσληψη ενός (1) Ψυχολόγου ΠΕ πλήρους απασχόλησης  με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.
 

Οι θέσεις αυτές θα καλύψουν τις ανάγκες των Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) του Φορέα στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο.  

Η παρούσα πρόσκληση, με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης, θα βρίσκεται αναρτημένη από 29/8/2017 έως και 18/9/2017 στην ιστοσελίδα www.ergpanel.gr  του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» .
 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ


Οι υποψήφιοι πρέπει:  

1.  Να είναι Έλληνες πολίτες
 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.  

3. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο της πρόσληψης:       
   α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
      
   β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
      
   γ) Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
     
   δ) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.
        
   ε) Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.
 

4. Οι άντρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατ’ αναλογία του άρθρου 5 του Ν.2683/1999
 

Απαραίτητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο σπουδών και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

Η διαδικασία κάλυψης των  θέσεων και η επιλογή των υποψηφίων -με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά- θα γίνει από επταμελή επιτροπή του Εργαστηρίου, ενώ για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις.  

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Εμπειρία στην ομάδα στόχου με αναγνωρισμένη προϋπηρεσία
  • Γνώση ξένης γλώσσας , κατά προτίμηση Αγγλικής
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από επταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις:  

Α. Φάση Συγκριτικής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Υποψηφίων
 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογήσει τους υποψήφιους ως προς τα απαιτούμενα προσόντα και τα συνεκτιμώμενα (πρόσθετα) προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα δύναται να ζητήσει κάθε συμπλήρωση και διευκρίνιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, που κρίνει απαραίτητη. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα αποκλείονται αυτομάτως από τη διαδικασία αξιολόγησης. Στην πρώτη φάση, τα προσόντα του υποψηφίου θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης και θα βαθμολογηθούν.  

Β. Φάση Προσωπικής Συνέντευξης  

Στη συνέχεια, η επιτροπή αξιολόγησης θα διενεργήσει προσωπική συνέντευξη των προκριθέντων υποψηφίων του πρώτου σταδίου, που θα βαθμολογείται με άριστα το 200.
     

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 


α/α
  Κριτήριο Αξιολόγησης                                         Τεκμηρίωση                                           Βαθμολογία
 
1
      Βαθμός πτυχίου Χ100                                         Αντίγραφο πτυχίου                               Max 1000 μόρια
 
2
      Αναγνωρισμένη προϋπηρεσία (7 μόρια /μήνα)   Ένσημα από ασφαλιστικό οργανισμό    Max 420 μόρια
 
3
      Ξένες γλώσσες,                                                     Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά                    Καλή γνώση 40  Πολύ καλή 60  Άριστη 80  μόρια
 
4
      Γνώσεις Η/Υ                                                         Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά                    30 μόρια
 
5
      Συνέντευξη                                                                                                                         200 μόρια
   
                                                                                                                       
ΣΥΝΟΛΟ             1730 μόρια
                                                                                        


Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών
  

Τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στο Φορέα μέχρι τις 18/9/2017
και ώρα 15.00 μ.μ.
 

Η αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς
(courier) στις Γραμματείες των ΚΔΗΦ Μεσολογγίου (Κύπρου & Αρχ. Δαμασκηνού, Μεσολόγγι, 30200) και Αγρινίου (Ψηλογέφυρο Αγρινίου, 2ο  χλμ Ε.Ο Αγρινίου-Ιωαννίνων) του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» και να έχουν παραληφθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.
 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»
 
Η νόμιμη εκπρόσωπος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΑΜΑΝΤΑ  Χορηγοί