ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Μενού

Τα νέα μας

02/05/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκαταστάσεως «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»- Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
την πρόσληψη ενός νοσηλευτή ΤΕ πλήρους απασχόλησης (8ωρη καθημερινή απασχόληση) με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (6 μήνες).
Η θέση αυτή θα καλύψει τις ανάγκες του Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και της ΣΥΔ-Οικοτροφείου του Φορέα στο Αγρίνιο.
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι απόφοιτος Τ.Ε.Ι. με επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία.
Η παρούσα πρόσκληση με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης θα βρίσκεται αναρτημένη από 2/5/2018 έως και 22/5/2018 στην ιστοσελίδα www.ergpanel.gr του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ».    

Απαραίτητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο σπουδών
4. Πιστοποιητικό εντοπιότητας από τον Δήμο Αγρινίου  

Η διαδικασία κάλυψης των  θέσεων και η επιλογή των υποψηφίων -με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά- θα γίνει από επιτροπή του Εργαστηρίου, ενώ για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις.  

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ
Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις:


Α. Φάση Συγκριτικής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Υποψηφίων


Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογήσει τους υποψήφιους ως προς τα απαιτούμενα προσόντα και τα συνεκτιμώμενα (πρόσθετα) προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα δύναται να ζητήσει κάθε συμπλήρωση και διευκρίνιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, που κρίνει απαραίτητο. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα αποκλείονται αυτομάτως από τη διαδικασία αξιολόγησης. Στην πρώτη φάση, τα προσόντα του υποψηφίου θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης και θα βαθμολογηθούν.


Β. Φάση Προσωπικής Συνέντευξης


Στη συνέχεια, η επιτροπή αξιολόγησης θα διενεργήσει προσωπική συνέντευξη των προκριθέντων υποψηφίων του πρώτου σταδίου, που θα βαθμολογείται με άριστα το 200.
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
                   ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ                       ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ X 100
                     
Αντίγραφο πτυχίου                max 1000 μόρια
 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                     
max 420 μόρια

(7 ΜΟΡΙΑ/ MΗΝΑ) 
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ                                       
Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά    Καλή γνώση 40 
                                                                                                              Πολύ καλή 60 
                                                                                                              Άριστη 80  μόρια  

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ                                         Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά    max 50 μόρια

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ                                                                                     200 μόρια
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ                                                                 1750 μόρια
   

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών
 

Τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στο Φορέα μέχρι τις 22/5/2018 και ώρα 15.00 μ.μ.  

Η αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη Γραμματεία του ΚΔΗΦ Αγρινίου (Ψηλογέφυρο Αγρινίου, 2ο  χλμ Ε.Ο Αγρινίου-Ιωαννίνων) του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» και να έχουν παραληφθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»
Η νόμιμη εκπρόσωπος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΜΑΝΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΔΕΝ διεξάγουμε εράνους!

Αρ.λογαριασμού ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 412/29612373, IBAN: GR5701104120000041229612373 στον οποίο οι φίλοι του Εργαστηρίου μπορούν να καταθέτουν εφόσον επιθυμούν, τις τυχόν δωρεές τους, αφού επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα του λογιστηρίου: 26310-26321 & 26410-39750.


Χορηγοί