ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Μενού

Παροχή Σ.Υ.Υ.

Οι παρεχόμενες Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες  έχουν σκοπό τη στήριξη των Α.με.Α. και των οικογενειών τους.   Αναπτύσσονται σε τρία επίπεδα και έχουν κυρίως τους παρακάτω επιμέρους στόχους: 

Ατομικό επίπεδο
 • αύξηση αυτοεκτίμησης
 • αξιοποίηση της δυναμικότητας
 • ανάπτυξη αισθημάτων ασφάλειας και αυτοπεποίθησης
 • ανάπτυξη μηχανισμών προσαρμογής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 • βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων
 • υιοθέτηση κοινωνικά αποδεκτών συμπεριφορών

Ομαδικό επίπεδο
 • ιεράρχηση αναγκών και στόχων των μελών της ομάδας
 • δημιουργία και ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων
 • υιοθέτηση διαδικασίας συλλογικής  λήψης  αποφάσεων
 • ανάπτυξη ικανοτήτων προσαρμογής
 • βελτίωση επικοινωνίας και συνεργασίας

Οικογενειακό επίπεδο
 • ενημέρωση μελών σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του εκπαιδευομένου νέου με νοητική υστέρηση.
 • τροποποίηση υπερπροστατευτικών συμπεριφορών
 • συνειδητοποίηση του ρόλου τους
 • υιοθέτηση ρεαλιστικών στόχων
 • ενθάρρυνση συμμετοχής σε ομάδες γονέων
Οι εφαρμοζόμενες τεχνικές είναι το παίξιμο ρόλων, ο βιωματικός τρόπος μάθησης, ασκήσεις κλπ.


Χορηγοί